Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ portálu

Obchodná firma: Gentleman Store, s.r.o.
Ulica a číslo popisné: Roháčova 177/7
Mesto a PSČ: Praha 3, 130 00
Štát: Česká republika
IČ: 03964361
DIČ: CZ03964361

Zodpovedná osoba a kontakt

Pavel Králíček
pavel@gentlemanstore.cz
+420 776 886 654

Adresa skladu pre vrátenie zásielok

Gentleman Store s.r.o.
Roháčova 177/7
130 00  Praha 3 
Česká republika

1) Registrácia

"Vyhlasujem, že dáta slúžia výlučne na účely identifikácie pri nákupe u Gentleman Store s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím stranám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu Gentleman Store, v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002."

Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: pavel@gentlemanstore.cz.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktoré nebolo skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar skladom alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, či sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

V prípade storna objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete učiniť e-mailom prípadne ho vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný Slovenskou poštou

Poštovné, pokiaľ nie je uvedené inak, je účtované vo výške 4,00 EUR.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta ani neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Pri týchto zásielkách nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

Tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou SPS

Poštovné, pokiaľ nie je uvedené inak, je účtované vo výške 4,00 EUR.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich spoločnosť SPS ani neponúka. O doručení zásielky bude objednávajúci informovaný samotným prepravcom alebo vodičom prepravnej spoločnosti. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, bude kontaktovaný prepravcom alebo vodičom prepravnej spoločnosti s cieľom dohody o ďalšom postupe. Zásielku si môže vyzdvihnúť na prepravcom stanovenom najbližšom výdajnom mieste (tzv. parcel shop) alebo požiadať o opätovné doručenie. 

Tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou Packeta

Poštovné, pokiaľ nie je uvedené inak, je účtované vo výške 4,00 EUR.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich spoločnosť Packeta ani neponúka. O doručení zásielky na výdajné miesto bude objednávajúci informovaný samotným prepravcom. Zásielka bude na tomto mieste pripravená na vyzdvihnutie kupujúcim vopred stanovený počet dní.

 

Pri niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkoch môže byť cena prepravy navýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba počas procesu prevzatia!

POZOR! Ak je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je obvykle doručená do dvoch pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená pri každom výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy tovaru.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu stanovenú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 90 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť po spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

• na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
• na dodávku tovaru alebo Služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
• na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
• na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší Kupujúci ich originálny obal
• na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Výška poštovného zostáva bez zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

1) Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
2) Tovar, ktorý budete zasielať späť na našu adresu zašlite podľa popisu nižšie cez spoločnosť Packeta

Ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri jej dodaní. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo dôjsť počas prepravy k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené výhradne na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude čiastka znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy.

Dobierka - objednaný tovar Vám pošleme poštou alebo prepravnou spoločnosťou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti alebo platobnou kartou (v prípade technickej možnosti) priamo dopravcovi. Platba na dobierku je spoplatnená, pokiaľ nie je uvedené inak, sumou 1,00 EUR nad rámec ceny dopravy.

Platobná karta - platba platobnou kartou vopred v okamihu uskutočnenia objednávky. Platba platobnou kartou je zahrnutá v cene dopravy.

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácie) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifrujeme všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že je tovar, ktorý ste od nás dostali, poškodený alebo nefunkčný, postupujte prosím podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení vady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom vady, prípadne označeným miestom vady.

Ako postupovať:

  1. V prípade reklamácie pošlite tovar prostredníctvom prepravcu Packeta. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodaní. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.
  2. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol.
  3. Tovar musí byť na prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
  4. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená jeho kúpna cena.
  5. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné.
  6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
  7. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý iba riadne vyčistený.
  8. Ak výrobca poskytuje dlhšiu záruku, je uvedená pri tovare v katalógu.
  9. Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
  10. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom. Rovnako tak pri dodaní objednávky budete informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia.

12) Heureka.SK

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním Obchodných podmienok,

Váš Gentleman Store

 

Obchodné podmienky sú platné od 01.05.2022 do odvolania.

Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny Obchodných podmienok sú platné Obchodné podmienky, ktoré boli účinné k dátumu nákupu tovaru alebo služby.